คือจิตตารมณ์ของพระนางมารีย์เอง เหนืออื่นใดคือ ความเชื่อและความรักของพระนางต่อพระเจ้า เป็นแรงบันดาลใจให้สมาชิกปฏิบัติงาน เพื่อช่วยวิญญาณให้รอดพ้น

ขณะเดียวกัน พยายามเลียนแบบคุณธรรมของพระนางมารีย์ ในความถ่อมตน ความนอบน้อมเชื่อฟัง ความอ่อนโยน การสวดภาวนาเป็นนิจ การทรมานกายเสมอ ความบริสุทธิ์ ความอดทน การเสียสละเพื่อผู้อื่น


(เทียบ คู่มือพลมารีย์ บทที่ 3)