ค.ศ. 1928 “คู่มือพลมารีย์” เริ่มแพร่หลายที่ไอร์แลนด์

“คู่มือพลมารีย์” เป็นป้ายชี้ทาง ที่เป็นหลักปฏิบัติชัดเจนให้กองทัพพลมารีย์ มุ่งหน้าไปในวิถีแห่งความรักของพระเจ้า ตามแบบฉบับของพระนางมารีย์

ผลงานเขียนอื่น ๆ ของท่าน สะท้อนถึงความงดงามในจิตวิญญาณของท่าน และความศรัทธาเป็นพิเศษ ต่อพระนางมารีย์ ซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลาย ถูกนำไปพิมพ์เผยแผ่เป็นหนังสือ และบทความในนิตยสารที่ส่งเสริมความศรัทธา