บทภาวนาเปิดประชุม

เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต

ก่อ   เชิญเสด็จมา ข้าแต่พระจิตเจ้า

รับ   เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษ  และทรงบันดาลให้ลุกร้อน ด้วยความรักของพระองค์

ก่อ  โปรดประทานพระจิตของพระองค์  และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา

รับ  แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่

ก่อ   ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษ ด้วยการส่องสว่างของพระจิต โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายซาบซึ้งในความเที่ยงธรรม  โดยพระจิตนั้น และโปรดให้ได้รับความบรรเทา   จากพระองค์ท่านเสมอ เดชะพระคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

รับ   อาแมน

ก่อ   ข้าแต่พระเป็นเจ้า ขอทรงเผยปากข้าพเจ้า

รับ   และลิ้นข้าพเจ้าจะได้ร้องสรรเสริญพระองค์

ก่อ   ข้าแต่พระเจ้า โปรดเสด็จมาช่วยข้าพเจ้า

รับ   ข้าแต่พระเป็นเจ้า โปรดเร่งมาช่วยข้าพเจ้า

ก่อ   พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต

รับ  เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร  อาแมน

(สวดลูกประคำ 50 เม็ด)

วันทาพระราชินี พระแม่ผู้ทรงเมตตากรุณา ทรงเป็นชีวิตความอ่อนโยน และความหวังของลูกทุกคน ลูกผู้เป็นลูกหลานที่ถูกเนรเทศของเอวา ขอวันทาร้องหาพระแม่ ถอนใจ คร่ำครวญ ร่ำไห้ในเหวน้ำตานี้ โปรดเถิดพระแม่ผู้ทรงช่วยเหลือเกื้อกูลลูก โปรดทอดพระเนตรเมตตามายังลูก และเมื่อชีวิตเนรเทศนี้ผ่านพ้นไปแล้ว   โปรดแสดงให้ลูกเห็น   พระเยซู พระบุตรผู้ทรงได้รับพระพร ข้าแต่พระแม่ผู้เมตตากรุณา พระแม่ผู้โอบอ้อมอารี มารีย์พรหมจารี ผู้มีพระทัยอ่อนโยน

ก่อ   โปรดภาวนาอุทิศแก่เราเถิด พระชนนีเจ้าข้า

รับ   เพื่อเราสมจะได้รับ ตามคำสัญญาของพระคริสตเจ้า

เราจงภาวนา

ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระเอกบุตรของพระองค์ ได้ทรงเจริญชีวิต สิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพ เพื่อให้เราได้บำเหน็จความรอดตลอดนิรันดร์ ชาวเรารำพึงตามเรื่องราวแห่งสายประคำอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระนางพรหมจารีมารีย์นี้อยู่ โปรดเถิด ขอโปรดให้เราได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ข้อรำพึงเหล่านี้สอน และประสบสิ่งซึ่งข้อเหล่านี้สัญญาไว้ด้วย เดชะพระคริสตเจ้าของเรา

รับ  อาแมน

ก่อ   พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า

รับ   ทรงเมตตาเทอญ

ก่อ   ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์

รับ   ช่วยวิงวอนเทอญ

ก่อ   นักบุญโยเซฟ

รับ   ช่วยวิงวอนเทอญ

ก่อ   นักบุญยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสาร

รับ   ช่วยวิงวอนเทอญ

ก่อ   นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

รับ   ช่วยวิงวอนเทอญ

เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต

บทกาเตนาของพลมารีย์

(บทสายสัมพันธ์)

พระนางนั่นคือใครหนอ  เสด็จมาดุจรุ่งอรุณ  งามดั่งดวงจันทร์ รุ่งโรจน์ดั่งดวงอาทิตย์ และน่าเกรงขามดุจกองทัพที่เรียงรายเป็นขบวนรบ

 1. วิญญาณข้าพเจ้า + ถวายสดุดีแด่พระเป็นเจ้า
 2. และจิตใจข้าพเจ้าโสมนัสยินดี ในพระเจ้าผู้ไถ่กู้ข้าพเจ้า
 3. เพราะพระองค์ทรงเหลียวแลความต่ำต้อยแห่งข้าบริการพระองค์ ตั้งแต่นี้ไป มนุษย์ทุกสมัยจะเรียก ข้าพเจ้าว่าเป็นผู้มีบุญ
 4. เพราะพระผู้ทรงสรรพานุภาพบันดาลให้บังเกิดแก่ข้าพเจ้า ซึ่งเหตุการณ์อันใหญ่ยิ่ง    และพระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์
 5. พระมหากรุณาของพระองค์ แผ่ไปตลอดทุกกาลสมัย โปรดบรรดาผู้มีความยำเกรง
 6. พระองค์ทรงยกพระหัตถ์ แสดงพระฤทธานุภาพ ทรงขจัดผู้มีใจมักใหญ่ใฝ่สูงให้กระจายไป
 7. พระองค์ทรงผลักไส บรรดาทรงอำนาจ  ออกจากบัลลังก์ และทรงยกย่องคนใจสุภาพ
 8.  พระองค์ทรงชุบเลี้ยงคนอดอยากให้อิ่มหนำ  ด้วยโภคทรัพย์ และทรงขับเศรษฐีให้กลับไปมือเปล่า
 9. พระองค์ทรงเกื้อกูลอิสราเอล ผู้รับใช้พระองค์ โดยระลึกถึงพระมหากรุณา
 10. ตามที่ได้ตรัสสัญญาไว้ แก่บรรพบุรุษของเรา แก่อับราฮัม และบุตรหลานตลอดไป
 11. พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
 12. เหมือนในปฐมกาล บัดนี้ และทุกเมื่อตลอดนิรันดร  อาแมน

พระนางนั่นคือใครหนอ   เสด็จมาดุจรุ่งอรุณ   งามดั่งดวงจันทร์ รุ่งโรจน์ดั่งดวงอาทิตย์ และน่าเกรงขามดุจกองทัพที่เรียงรายเป็นขบวนรบ

ก่อ  โอ้พระนางมารีย์ ผู้ปฏิสนธินิรมล

รับ   ขอช่วยวิงวอนเพื่อเรา ผู้เข้ามาขอพึ่งด้วยเทอญ

ก่อ  เราจงภาวนา

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ทรงเป็นคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระบิดา ยังทรงพอพระทัยแต่งตั้งพระนางพรหมจารี พระมารดาของพระองค์ ให้เป็นมารดาของเรา และเป็นคนกลางระหว่างเรากับพระองค์ด้วย ขอโปรดบรรดาผู้มาขอความสงเคราะห์จากพระองค์   ให้ยินดีที่ได้รับความสงเคราะห์ทั้งหมด ทางพระนางเทอญ อาแมน

บทภาวนาเฉพาะพลมารีย์

(บทสวดตอนปิดประชุม)

เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต

ข้าแต่พระชนนีพระเจ้า ลูกทั้งหลายหลบภัยมาพึ่ง พระแม่ โปรดอย่าเมินเฉยต่อคำวอนขอในยามทุกข์ร้อนของลูก แต่โปรดช่วยลูกให้พ้นภัยทั้งสิ้นเสมอเถิด พระมารดาพรหมจารีผู้ทรงได้รับพระพร

ก่อ  พระนางมารีย์ผู้นิรมล คนกลางจ่ายพระหรรษทานทุกประการ

(ใช้ในกรณีไม่ได้ประชุมเปรสิเดียม หากประชุมเปรสิเดียมประจำสัปดาห์ ให้ออกชื่อเปรสิเดียม)

รับ  ช่วยวิงวอนเทอญ

ก่อ   นักบุญมีคาแอล และนักบุญคาเบรียล และนักบุญราฟาแอล

รับ   ช่วยวิงวอนเทอญ

ก่อ   คณะอำนาจสวรรค์ กองพลเทวดาของพระนางมารีย์รับ  

รับ   ช่วยวิงวอนเทอญ

ก่อ   นักบุญยอห์น แบปติสต์

รับ   ช่วยวิงวอนเทอญ

ก่อ   นักบุญเปโตรและเปาโล

รับ   ช่วยวิงวอนเทอญ

สวดพร้อมกัน

ข้าแต่พระเจ้า เรารับใช้อยู่ใต้ร่มธงของพระนางมารีย์ โปรดให้เรามีความเชื่อในพระองค์อย่างสมบูรณ์ และมีความไว้ใจในพระนาง ซึ่งจะทำให้เราชนะโลกอย่างแน่นอน ขอประทานให้เรามีความเชื่อ พร้อมด้วยความรักอันร้อนรน เพื่อให้เราสามารถประกอบกิจทุกอย่าง เพราะความรักต่อพระองค์อย่างบริสุทธิ์ใจ โดยถือว่าการรับใช้เพื่อนมนุษย์เป็นการรับใช้พระองค์เอง

โปรดให้เรามีความเชื่อมั่นคงดุจหลักศิลา อันจะทำให้เราสงบหนักแน่น ท่ามกลางความยากลำบากและความไม่สมหวังในชีวิต โปรดให้เรามีความเชื่อกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ในอันที่จะกล้าคิดทำการใหญ่โต เพื่อพระเกียรติมงคลของพระองค์และเพื่อวิญญาณได้รอด โปรดให้ความเชื่อนั้น เป็นดังลำไฟประจำคณะพลมารีย์ เพื่อนำเราเดินหน้าไปด้วยความสนิทสนมกลมเกลียว เพื่อจุดไฟความรักต่อพระองค์  ให้ลุกโพลงทุกแห่งหนเพื่อส่อง-สว่างบรรดาผู้อยู่ในความมืดและเงาแห่งความตาย

เพื่อบรรดาใจเย็นเฉยจะได้เกิดร้อนรน เพื่อนำชีวิตกลับคืนสู่ผู้ที่จมอยู่ในบาป ความเชื่อนั้นจะนำเราไปตามทางสันติสุข เพื่อว่าการรณรงค์ในชีวิตผ่านพ้นไปแล้ว คณะพลมารีย์ของเราจะได้รวมกันให้พร้อมหน้า โดยไม่มีใครขาดสูญแม้แต่คนเดียว ในพระราชัยแห่งความรักและสิริมงคลของพระองค์  อาแมน

ก่อ   ขอให้วิญญาณของพลมารีย์ และสัตบุรุษที่ถึงแก่กรรมแล้ว จงประสบสุข เดชะพระเมตตาของพระเป็นเจ้าเทอญ

รับ   อาแมน

บทภาวนาขอให้แฟรงก์ ดัฟ ผู้ตั้งคณะพลมารีย์
ได้รับการประกาศในสารบบบุญราศี

ข้าแต่พระบิดาเจ้าของลูกทั้งหลาย พระองค์ทรงดลใจแฟรงก์ ดัฟ ข้าบริการของพระองค์ ให้เข้าใจซึ้งถึงพระธรรม-ล้ำลึกของพระศาสนจักร ซึ่งเป็นพระกายของพระคริสตเจ้า และเข้าใจซึ้งถึงหน้าที่ของพระนางมารีย์ พระมารดาของพระองค์ในพระธรรมล้ำลึกนี้

ท่านปรารถนาแรงกล้า ที่จะแบ่งปันความเข้าใจอันลึกซึ้งนี้กับผู้อื่น จึงตั้งคณะพลมารีย์ขึ้น ด้วยการพึ่งพาอาศัยพระนางมารีย์เยี่ยงลูก เพื่อเป็นเครื่องหมายถึงความรักประสาแม่ของพระนางต่อโลก และเป็นเครื่องมือเรียกลูกทั้งหลายของพระนาง มาทำงานแพร่ธรรมของพระศาสนจักร

พระบิดาเจ้าข้า ลูกทั้งหลายขอขอบพระคุณต่อมวลพระหรรษทาน ที่โปรดประทานแก่ท่าน และต่อผลประโยชน์ที่เพิ่มพูนแก่พระศาสนจักรด้วยความเชื่อที่กล้าหาญเด่นชัดของท่าน

ลูกวอนขอพระองค์ด้วยความวางใจว่า อาศัยการเสนอของท่าน ขอโปรดให้เรื่องที่ลูกทูลขอนี้สำเร็จไป…..

(หยุดสักครู่ เพื่อการวอนขอ)

ลูกยังทูลขอด้วยว่า หากเป็นที่พอพระทัย ขอโปรดให้พระศาสนจักร ได้รับรู้ความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของท่าน เพื่อพระสิริมงคลแห่งพระนามของพระองค์ ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของลูกทั้งหลาย อาแมน