2 กันยายน ค.ศ. 1956 ซ. โจน ลินช์ เรียกประชุมพลมารีย์ ทั้งอาวุโสและเยาวชนที่หอประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ และได้ตั้งคูเรียอาวุโส “มารีย์สมภพ” ขึ้น

โดยมีคุณพ่อมอรีส ยอลี MEP เป็นจิตตาภิบาล

  • บ. สวัสดิ์ ครุวรรณ เป็นประธาน
  • ซ. ชูชีพ ผลสุวรรณ เป็นรองประธาน
  • ซ. นิภา กิจเจริญ เป็นเลขานุการ
  • บ. หยอง จันทรัคคะ เป็นเหรัญญิก

ให้ชื่อว่า “มารีย์สมภพ” เพราะตั้งขึ้น ใกล้วันฉลองแม่พระบังเกิดในวันที่ 8 กันยายน