ในโอกาสฉลอง ครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งคณะพลมารีย์ …. พระศาสนจักรในประเทศไทยในแต่ละสังฆมณฑล พร้อมกับสภาต่าง ๆ ของพลมารีย์ในสังฆมณฑลนั้น ๆ กำหนดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณ ในโอกาสสำคัญดังกล่าว ตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังต่อไปนี้ :